Groepen

Groep 1a/2a
Juf Clarike en juf Daphne
Groep 1b
Meester Patrick en juf Ramona
5 berichten
Groep 1c
Juf Rianne en juf Marian
24 berichten
Groep 2b
Juf Esther en juf Marian
2 berichten
Groep 2c
Juf Liesbeth en meester Patrick
3 berichten
Groep 3s
Juf Bette en juf Angelique
4 berichten
Groep 3a
Juf Marjolein en juf Els
5 berichten
Groep 4b
Juf Bianca en meester Arie
1 bericht
Groep 4c
Juf Christine en juf Sabine
Groep 4a/5a
Juf Gaby en juf Leonie
Groep 5b
Juf Janneke
4 berichten
Meerjarengroep
Juf Carla, juf Arianne en juf Cindy
2 berichten
Groep 6a
Meester Alex en meester Arie
5 berichten
Groep 6b
Juf Anne en juf Sabine
4 berichten
Groep 7b
Juf Marlies en meester Arie
Groep 7a/8a
Juf Ashley
Groep 8b
Juf Femke
3 berichten
Familieklas
Juf Mariëlle, Juf Ellie
1 bericht
Topklas
Juf Femke
5 berichten
Peuterspeelzaal
Juf Miranda, Juf Eliana, Juf Henriëtte
1 bericht
Hele dagopvang
Zie whiteboard ingang groep
Tussenschoolse opvang
Juf Rachida (Lissabonweg), Juf Klarissa
Buitenschoolse opvang
Zie whiteboard ingang groepen
3 berichten