IKC-Raad

IKC De Ark hecht veel waarde aan betrokkenheid en medezeggenschap van ouders en medewerkers. In de medezeggenschapsstructuur van de overkoepelde organisatie St. Un1ek verloopt de medezeggenschap van medewerkers en ouders op centraal niveau binnen de centrale UN1EK raad (CUR) en op locatieniveau via de IKC-Raad. Het college van bestuur en de IKC-directeuren hebben in deze structuur één aanspreekpunt voor medezeggenschap op alle onderwerpen binnen onderwijs en opvang. Ouders en medewerkers kunnen zo inspraak uitoefenen via één orgaan.
De Ark wil medewerkers en ouders niet alleen de wettelijk vastgelegde inspraak- en adviesrechten laten uitoefenen maar hen ook actief informeren, om input vragen en betrekken bij de plannen.
Zo ontwikkelen wij onze opvang en onderwijs voor en mét ouders, medewerkers en kinderen. Op locatieniveau werken de ouders van de kinderopvang en van school en de medewerkers van de kinderopvang en de school dus samen in één IKC-raad.
De IKC-Raad heeft algemene en bijzondere bevoegdheden/rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht.
De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en het adviesrecht. Punten waar de IKC-Raad zich jaarlijks mee bezig houdt zijn onder andere: de begroting en formatie, de IKC-gids, en de (sociale) veiligheid. Voor nadere informatie over medezeggenschap binnen St. Un1ek klikt u hier.

Wat is de IKC-Raad?
IKC staat voor Integraal Kindcentrum. De IKC-Raad is de gezamenlijke medezeggenschap (Onderwijs en Opvang) van ons Kindcentrum. Elke school heeft een medezeggenschapsraad en elke kinderopvangorganisatie heeft verplicht een centrale oudercommissie. Binnen ons kindcentrum komen deze twee geledingen samen in een raad. De IKC-Raad overlegt met de directie van ons kindcentrum over belangrijke zaken, zoals onderwijsbeleid, ouderbetrokkenheid of over belangrijke zaken in de kinderopvang zoals het veiligheidsprotocol of voedingsbeleid. In de IKC-Raad zitten acht vertegenwoordigers. Dit zijn vier vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en vier vertegenwoordigers van het team (personeelsgeleding). Binnen de geledingen wordt onderscheid gemaakt tussen onderwijs en opvang. Vanuit de IKC-Raad is er ook een contactpersoon voor de Centrale Un1ek Raad (CUR) en vertegenwoordiging in de Adviesraad van Un1ek. De CUR en de Adviesraad zijn de overkoepelende organen van Stichting Un1ek.

Wie zijn de leden van de IKC-Raad?

– Anne van den Berg (personeelsgeleding onderwijs)
– Noortje Smit (voorzitter, personeelsgeleding onderwijs)
– Dominique Boyali (vicesecretaris, oudergeleding onderwijs)
– Andre van der Heiden (oudergeleding onderwijs)
– Ingrid van Nattem (personeelsgeleding opvang)
– Cindy Verschoor (personeelsgeleding opvang)
– Arty Chauti (oudergeleding opvang)
– Vacature oudergeleding opvang

Vacature!  Kom in de IKC-Raad en denk mee!
Wegens een vrijgekomen plaats in de oudergeleding van onze IKC-Raad zijn wij op zoek naar een ouder die ons wil komen versterken. Wij zoeken een ouder waarvan het kind gebruik maakt van de kinderopvang van De Ark (hele dagopvang of BSO of peuterspeelzaal). In de huidige IKC-Raad zitten drie ouders en vier teamleden. Bent u die ouder die enthousiast is en zich medeverantwoordelijk voelt voor het beleid van het gehele kindcentrum? Dan bent u misschien wel de ouder die wij zoeken!

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar ikcraad@kindcentrumdeark.nl of informeer bij Cindy van Schoor of Anne van den Berg.