Voor en door ouders

Samen sterk voor elk kind
U bent als ouder/verzorger primair verantwoordelijk voor de opvoeding en het ondersteunen van het onderwijsleerproces van uw kind en voor de keuzes die u in dit verband maakt. U kiest bewust voor het kindcentrum als een verantwoorde speel- en leeromgeving. Uw betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw kind(eren) vinden wij dus van groot belang. Wij verwachten van u daarom een coöperatieve houding, waarvoor veel contact gewenst is. Zo werken we aan een doorgaande lijn tussen het kindcentrum en thuis. We kiezen ervoor om ouderbetrokkenheid te richten op basis van gelijkheid van alle ouders.

Ouders participeren:

  • in de IKC-Raad (medezeggenschap)
  • in de activiteitencommissie van de basisschool
  • als groepsouder van de basisschoolgroepen
  • als ouder van uw kind!

Momenteel is het Actieteam Ouderbetrokkenheid bezig het beleid Ouderbetrokkenheid te herstructureren voor het IKC.
U leest hierover hier en hier. Het uitgangspunt: Ouder + IKC = Kind!

ouders