Zorg voor kinderen

Kindcentrum De Ark is sterk in het aanbieden van opvang en onderwijs op maat. Extra ondersteuning is beschikbaar voor kinderen die het nodig hebben. Kinderen die bovengemiddeld presteren kunnen deelnemen in de Topklas. Kinderen die een extra taalimpuls nodig hebben krijgen dit in de Schakelgroep 3.

Het team van professionele pedagogisch medewerkers en leerkrachten wordt ondersteund door opgeleide specialisten.

 • de zorgcoördinator
 • de orthopedagoog
 • de gedragsspecialist
 • de taalspecialist
 • de leesspecialist
 • de logopedist (externe partner)
 • de gezinsspecialist (externe partner)

Daarnaast beschikt het Kindcentrum over medewerkers met speciale taken.

 • de VVE-coördinatoren
 • de Kunst- en cultuurcoördinatoren
 • de Topklasleerkrachten
 • de Schakelklasleerkrachten
 • de EHBO en BHV-coördinatoren

Het volgen van en het inspelen op de ontwikkeling van kinderen begint al in de dagopvang en de peuterspeelzaal. Door middel van ontwikkelingsgericht werken bereiden we kinderen voor op een goede start op de basisschool.

Als op de basisschool het niveau van de groep niet passend is voor een leerling, kan de lesstof worden aangepast. De school maakt hiervoor een ontwikkelperspectief waarin bevorderende en belemmerende factoren in het leren, de tussendoelen en het einddoel op de basisschool en evaluatiemomenten worden beschreven.

Het zorgteam én ouders kunnen extra worden ondersteund door een ondersteuningsteam. Dit bestaat uit de schoolmaatschappelijk werker, de contactpersoon van het samenwerkingsverband Onderwijs Dat Past, de jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin, de ouders en leden van het zorgteam van de school. Eventueel sluit de leerplichtambtenaar hierbij aan. Zij kennen één gezamenlijke doelstelling: een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het kind in de context van het gezin, onderwijs en eventueel kinderopvang.