Ouderportaal

IKC-Raad

IKC-Raad

IKC De Ark hecht veel waarde aan betrokkenheid en medezeggenschap van ouders en medewerkers en kinderen. De Ark wil medewerkers en ouders niet alleen de wettelijk vastgelegde inspraak- en adviesrechten laten uitoefenen maar hen ook actief informeren, om input vragen en betrekken bij plannen en besluitvorming.
Zo ontwikkelen wij onze opvang en onderwijs voor en mét ouders, medewerkers en kinderen.

Wat doet de IKC-raad?
Op locatieniveau werken ouders en medewerkers van het kindcentrum samen in één IKC-raad. Op centraal niveau verloopt de medezeggenschapsstructuur via de CUR (centrale UN1EK raad) Het college van bestuur en IKC-directeuren hebben in deze structuur één aanspreekpunt voor medezeggenschap bij alle onderwerpen binnen onderwijs en opvang. Ouders en medewerkers kunnen dus via de IKC raad inspraak uitoefenen via één orgaan. Ook kinderen worden betrokken d.m.v de kinderraad op school. De IKC-Raad heeft algemene en bijzondere bevoegdheden/rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht.

De IKC-Raad overlegt met de directie van ons kindcentrum over belangrijke zaken, zoals onderwijsbeleid, ouderbetrokkenheid of over belangrijke zaken in de kinderopvang zoals het veiligheidsprotocol of voedingsbeleid.

Wat is de IKC-Raad?
IKC staat voor Integraal Kindcentrum. De IKC-Raad is de gezamenlijke medezeggenschap (Onderwijs en Opvang) van ons Kindcentrum. Elke school heeft een medezeggenschapsraad en elke kinderopvangorganisatie heeft verplicht een centrale oudercommissie. Binnen ons kindcentrum komen deze twee geledingen samen in een raad.

In de IKC-Raad zitten acht vertegenwoordigers. Evenredig verdeeld:

  • vier vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding)
  • vier vertegenwoordigers van het team (personeelsgeleding).
Binnen de geledingen wordt onderscheid gemaakt tussen onderwijs en opvang. Vanuit de IKC-Raad is er ook een contactpersoon voor de Centrale Un1ek Raad (CUR) en vertegenwoordiging in de Adviesraad van Un1ek. De CUR en de Adviesraad zijn de overkoepelende organen van Stichting Un1ek.

Wie zijn de leden van onze IKC-Raad?

  • Cindy Veldmeijer-van Schoor (voorzitter, personeelsgeleding opvang)
  • Patrick Beckers (vice voorzitter, personeelsgeleding onderwijs)
  • Sumi de Winter (personeelsgeleding opvang)
  • Anne van den Berg (personeelsgeleding onderwijs)
  • Elmas Kabasakal Ekici (oudergeleding onderwijs)
  • Patrick van den Berg (oudergeleding onderwijs)
  • Arty Chauti (oudergeleding opvang)
  • ……. (oudergeleding opvang)

Vacature!  Kom in de IKC-Raad en denk mee!
Wegens een vrijgekomen plaats in de oudergeleding opvang zijn wij op zoek naar een kandidaat. Bent u een enthousiaste ouder met een kind bij de (hele) dagopvang, BSO of peuterspeelzaal van IKC de Ark? Bent u die ouder die enthousiast is en zich medeverantwoordelijk voelt voor het beleid van het gehele kindcentrum? Dan bent u misschien wel de ouder die wij zoeken!

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar ikcraad@kindcentrumdeark.nl of informeer bij één van de leden.