Ouderportaal

Visie en identiteit

Visie en identiteit

Onze visie op: Identiteit, Integraal Kindcentrum, Pedagogiek, Onderwijs en de Kunsten.

Identiteit 
Voor kleine en grote mensen is het belangrijk om te weten wie je bent, van waar je komt en waarom je de dingen zo doet. Dit leidt tot bewustwording van je identiteit. Binnen De Ark mag je elke dag op deze wijze met kinderen werken aan hun ontwikkeling. Tegelijkertijd werk je als volwassenen aan jezelf. Zo wordt identiteit een werkwoord. Het is een begrip dat nooit af is. De kracht van de identiteit is de wijze waarop medewerkers van De Ark ‘als mens’ hier uitvoering aan geven. Centraal hierin staat gastvrij zijn, elkaar willen ontmoeten, elkaar willen leren kennen en begrijpen. Iedereen die mee wil doen is welkom.   
Als professional zien wij u als ouder/verzorger als onze belangrijkste partner. U bent primair verantwoordelijk voor de opvoeding en het ondersteunen van het ontwikkelingsproces van uw kind en voor de keuzes die zij in dit verband maken. Het betrekken van u als ouders bij de ontwikkeling van uw kind is van groot belang. Wij verwachten van ouders een coöperatieve houding, dat wil zeggen dat de ouders en medewerkers samenwerken. Hierin zien we een doorgaande lijn tussen het kindcentrum en thuis en andersom.  
 
Goed voorbeeld doet goed volgen! 
We vertellen ouders en kinderen over de afspraken die gelden binnen het kindcentrum. Op die manier is er ruimte en aandacht voor ieder kind. 
Als het nodig is wordt een kind gecorrigeerd, maar we proberen vooral door belonen goed gedrag te stimuleren. De drie kaders waar al onze afspraken van afgeleid zijn:  

 1. We hebben waardering voor elkaar 
 2. We dragen zorg voor onze omgeving 
 3. We gaan met elkaar om zoals we willen dat er ook met ons wordt omgegaan 
Integraal Kindcentrum 
De Ark wil kinderen van 0 tot 13 jaar hun talenten laten ontwikkelen en hen begeleiden in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke wereldburgers die, in balans met zichzelf en hun omgeving, in een steeds veranderende wereld willen blijven leren. De focus ligt op het integraal aanbieden van onderwijs en opvang. Daaruit vloeit voort dat wij een rol in de opvoeding van kinderen hebben. Vanuit onze visie en waarden sporen we kinderen aan tot ontwikkeling en werken daarbij vanuit de overtuiging dat ieder kind van nature leergierig is. Samengevat werkt De Ark vanuit de vijf O’s: ontwikkeling, opvoeding, opvang, onderwijs en ouderbetrokkenheid. 
 
Het IKC heeft een wijkfunctie waar kinderen en hun ouders gebruik kunnen maken van een beredeneerd aanbod. Door de verbindende rol in de wijk kunnen er zo krachten gebundeld worden om op deze centrale plek een kwalitatief goed aanbod te hebben voor: 
 • ontwikkelen en ontdekken 
 • ontmoeten en ondersteunen 
 • talenten ontwikkelen 
 • verbinden in en met de wijk 
De overkoepelende organisatie, St. Un1ek, wil dat de voorzieningen integraal functioneren als één organisatie, waardoor zij optimaal hun missie kunnen uitvoeren. Om tot goed functioneren van de organisatie te komen, worden deze eindverantwoordelijken door één bestuur aangestuurd, dus een integrale aansturing van een integraal aanbod. Voor ieder IKC gelden de volgende criteria waaraan zij moeten voldoen: 
 • Eén visie vanuit de christelijke identiteit met vijf O’s (Ontwikkeling, Opvoeding, Ouderbetrokkenheid, Opvang en Onderwijs). 
 • Eén doorgaande lijn met minimaal pedagogische, didactische en ondersteunende lijnen. 
 • Hele dagopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en onderwijs aanbieden. 
 • Eén team, één integrale aansturing, één eindverantwoordelijke. 
 • Ieder IKC heeft een onderscheidend profiel, afgestemd op de wijk. 
 • Ieder IKC heeft een innovatieve ambitie. 
 • Eén communicatie, één loket. 
 • Eén ouderbeleid. 
Binnen een IKC zal verantwoording afgelegd moeten worden voor zowel kinderopvang als onderwijs in verband met verschil in wet- en regelgeving. De talenten van kinderen en medewerkers staan centraal in het aanbod. De kwaliteit is gefundeerd op (persoonlijk) leiderschap en de verbinding tussen medewerkers, kinderen en ouders. De middelen staan ten dienste aan de kinderen. Kwaliteit wordt planmatig ontwikkeld, onderhouden en gemeten om zoveel mogelijk proactief te kunnen werken. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van tijd. 
  
Visie op onderwijs 
Het onderwijsaanbod op IKC De Ark is zoveel als mogelijk gericht op het individuele kind. Alle kinderen, op basis van hun achtergrond, capaciteiten, ontwikkeling en interesses, moeten maximale kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Uitgangspunt is dat daarbij elk kind een talent heeft. Deze talenten groeperen we onder de meervoudige intelligenties van Gardner. Leerlingen krijgen binnen een herkenbare structuur de gelegenheid om doelmatig, actief, zelfstandig en in samenwerking te leren. Het onderwijs dat wij bieden doet recht aan de verschillen tussen leerlingen. Het activerend directe instructiemodel is de basis, waarbij er gebruik wordt gemaakt van een breed scala aan werkvormen. Er is een effectieve begeleiding voor elke leerling en zo nodig een ondersteunend leeraanbod. 
 
Pedagogiek 
Het pedagogisch beleid is gericht op het stimuleren van de doorgaande leer- en ontwikkelingslijn van kinderen. Alle medewerkers in het kindcentrum handelen hiernaar. In verschillende werksituaties is ruimte voor creativiteit en initiatief van de medewerkers. 
 
Visie op kinderen 
Kinderen zijn competent. Elk kind heeft daarnaast een talent. Talent is een cadeau dat verdient om uitgepakt te worden. Ieder kind maakt zijn eigen ontwikkeling door, vanuit zijn eigen talenten en in zijn eigen tempo. De medewerkers bieden de mogelijkheden om het maximale te halen uit de capaciteiten, interesses en talenten van kinderen. Uitgangspunt is verwondering, de nieuwsgierigheid van kinderen waarbij ze benieuwd zijn naar de wereld om hen heen. Kinderen bouwen vanaf een jonge leeftijd een band op met hun groepsgenoten en medewerkers en ontwikkelen spelenderwijs of aangeleerd belangrijke sociale vaardigheden om deze toe te kunnen passen en weerbaar te zijn. De kinderen leren de strategieën en vaardigheden door middel van kopiëren en spiegelen van de pedagogisch medewerkers/de leerkrachten. De pedagogisch medewerkers/de leerkrachten hebben hierin een voorbeeldfunctie. 
 
Visie op talenten 
Iedereen is in principe talentvol. De ontwikkeling van een persoon kan alleen tot stand komen door gebruik te maken van die talenten. Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze hebben een grote belangstelling voor de wereld om zich heen en een onderzoekende houding. Het zien van talentvol gedrag van kinderen, dit kunnen plaatsen in een ontwikkelingsperspectief en het daarnaar handelen is onze motor achter de verdere ontwikkeling van talent bij kinderen. Medewerkers staan voor de opgave om deze natuurlijke belangstelling, houding ten opzichte van talenten te herkennen, ruimte te geven en te stimuleren tot ontwikkeling. Van hieruit worden voor specifieke talenten opleidingstrajecten aangeboden met een hoog streefniveau. 
 
Kindcentrum De Ark richt zich nadrukkelijk op de succesfactoren talent en motivatie om de weg vrij te maken om nog niet herkende talenten te laten herkennen en herkende talenten te laten ontwikkelen. Professionals die hierin werken mogen dromen. Hoe groter de droom, des te meer mensen we aantrekken om die droom te helpen realiseren en hoe groter de basis voor de volgende droom wordt. 
 
Onderwijsaanpak 
De onderwijsaanpak kunt u vinden in ons IKC-Plan (op de basisschool ter inzage) en in de informatiegids op de website bij “downloads”. 
   
Visie op de Kunsten 
De resultaten van kunstonderwijs worden gewoonlijk onderverdeeld in kunstzinnige en niet-kunstzinnige effecten. 
 
Kunstzinnige leereffecten 
Kunstonderwijs ontwikkelt de denkvermogens van leerlingen. Je kunt dit schetsen aan de hand van de volgende tien punten:  
 1. Van kunst leren leerlingen om tot een goed oordeel te komen over betekenisvolle relaties. Een groot deel van de schoolvakken gaat over de juiste antwoorden. Bij kunst gaat het om je eigen oordeel in plaats van vaststaande regels. 
 2. Van kunst leren leerlingen dat problemen meer dan één oplossing kunnen hebben en vragen meer dan één antwoord. Kunst biedt meervoudig perspectief. 
 3. Een van de grootste lessen is dat er veel manieren zijn om de wereld te zien en er betekenis aan te geven. 
 4. Van kunst leren leerlingen dat doelen niet vaststaan bij complexe vormen van problemen oplossen. Doelen veranderen onder invloed van omstandigheden en kansen. 
 5. Leren van kunst vereist het vermogen en de bereidheid om je over te geven aan de onverwachte mogelijkheden van een werk terwijl je het maakt. 
 6. Kunst maakt leerlingen duidelijk dat woorden en cijfers niet genoeg zijn om uit te drukken wat we weten. De grenzen van onze taal zijn niet de grenzen van ons denken. 
 7. Van kunst leren leerlingen dat kleine verschillen grote effecten kunnen hebben. Kunst handelt in subtiliteit. 
 8. Van kunst leren leerlingen denken in materiaal. Alle kunstvormen gebruiken middelen om ideeën werkelijk te maken. 
 9. Van kunst leren leerlingen zeggen wat niet gezegd kan worden. Ze moeten hun poëtische capaciteiten aanspreken om het gevoel dat kunst oproept uit te drukken. 
 10. Kunst biedt een ervaring die leerlingen op geen enkele andere manier meemaken. Door die ervaring ontdekken ze de reikwijdte en variëteit van wat ze kunnen voelen. 
Niet-kunstzinnige effecten 
Hoewel het wetenschappelijk nog niet bewezen is wordt gesteld dat kunstonderwijs positieve effecten heeft op het welzijn en algemene onderwijsprestaties en resultaten bij taal en rekenen.  
 • Theater heeft een positieve invloed op taalvaardigheden als lezen en tekstbegrip. 
 • Muziek spelen heeft een positief effect op het ruimtelijk inzicht. 
 • Het leren kijken naar kunstobjecten traint de waarneming. 
 • Theater heet positieve effecten op de sociale vaardigheden en speelt een rol bij attitudeverandering. 
Kunst is een deel van de menselijke ervaring en van kunstonderwijs leren leerlingen iets dat in de andere leergebieden niet aan bod komt. Daarom is het belangrijk kunst onderdeel uit te laten maken van het onderwijscurriculum. Door kunst te maken, te waarderen, te begrijpen en te beoordelen snappen leerlingen de relaties tussen cultuur en kunst beter en breiden ze hun kunstzinnige competenties uit.