Ouderportaal

Zorg voor kinderen

Zorg voor kinderen

Kindcentrum De Ark is sterk in het aanbieden van opvang en onderwijs op maat. Extra ondersteuning is beschikbaar voor kinderen die het nodig hebben. Kinderen die bovengemiddeld presteren kunnen deelnemen in de Topklas. Kinderen die een extra taalimpuls nodig hebben krijgen dit in de Schakelgroep 3.

Het team van professionele pedagogisch medewerkers en leerkrachten wordt ondersteund door opgeleide specialisten.

 • de zorgcoördinator
 • de orthopedagoog
 • de gedragsspecialist
 • de taalspecialist
 • de leesspecialist
 • de logopedist (externe partner)
 • de gezinsspecialist (externe partner Minters/wijkteam)
 • de onderwijsspecialist (externe partner ODP)

Daarnaast beschikt het Kindcentrum over medewerkers met speciale taken.
 • de VVE-coördinatoren
 • de Kunst- en cultuurcoördinatoren
 • de Topklasleerkrachten
 • de Schakelklasleerkrachten
 • de EHBO en BHV-coördinatoren

Het volgen van en het inspelen op de ontwikkeling van kinderen begint al in de dagopvang en de peuterspeelzaal. Door middel van ontwikkelingsgericht werken bereiden we kinderen voor op een goede start op de basisschool.

Als op de basisschool het niveau van de groep niet passend is voor een leerling, kan de lesstof worden aangepast. De school maakt hiervoor een ontwikkelperspectief waarin bevorderende en belemmerende factoren in het leren, de tussendoelen en het einddoel op de basisschool en evaluatiemomenten worden beschreven.

Op het Kindcentrum werken we met een Ondersteuningsteam (OT), bestaande uit de ouders en andere betrokken specialisten zowel binnen als buiten het Kindcentrum. Het doel van het ondersteuningsteam is om met elkaar, vanuit verschillende invalshoeken en disciplines, een kind te bespreken, dat meer nodig heeft in de afstemming. Het kan gaan om opvallend gedrag, moeilijkheden met de leerstof maar ook zaken wat betreft gezondheid of thuissituatie kunnen worden besproken. Het OT is vooral gericht op preventie, om in een zo vroeg mogelijk stadium te bedenken welke ondersteuningsbehoefte er is en hoe deze vorm te geven. Alle gesprekspartners zijn volledig gelijkwaardig. Met elkaar denken we na over mogelijke oplossingen, met één gezamenlijke doelstelling: een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het kind in de context van het gezin, onderwijs en eventueel kinderopvang.