Ouderportaal

Informatiegids

Informatiegids

IKC-gids De Ark
Bijlage IKC-Gids – Vrijwillige Ouderbijdrage

Voor het aanvragen van verlof
Verlof slechts bij hoge uitzondering geoorloofd. Spijbelen, te laat komen, te vroeg op vakantie gaan of te laat terugkomen (luxe verzuim) zijn vormen van ongeoorloofd verzuim. De school is verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Bij luxe verzuim maakt de leerplichtambtenaar proces-verbaal op. Hier vindt u het formulier dat u 6 weken van te voren moet inleveren bij de teamleider: downloads-handige-links

Voor het melden van verzuim
Wanneer uw kind ziek is, kunt u hem/haar voor 8.30 uur afwezig melden. U kunt uw kind ziekmelden via onze App (Schoudercom) en/of via Kindplanner. In noodgevallen kunt u uw kind ook ziekmelden via telefoonnummer: 010 – 474 16 65.

Voor betaling van schoolfonds en schoolreis
Bankrekening: NL84ABNA0403725755
Ten name van: St. Un1ek Onderwijs inzake De Ark Vlaardingen
Onder vermelding van: Schoolreisje / Schoolfonds + naam kind en groep.