Ouderportaal

Onderwijs

Onderwijs

Elk kind telt
Je mag er zijn
Je doet ertoe
Er wordt op jou gewacht

Wat is passend onderwijs?
Elk kind heeft het recht om erbij te horen. Elk kind heeft recht op goed onderwijs in de wijk waar zij wonen. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De Ark wil dat zoveel mogelijk kinderen naar de school gaan die ouders voor hun kind(eren) voor ogen hebben. Want zo hebben ze de beste kansen op succeservaringen, een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen, net als nu, naar het speciaal onderwijs.

Zorgplicht
Scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Of op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Ouders worden hier nauw bij  betrokken en scholen gaan hier in samenwerken. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald.

Wat vindt u op De Ark?
De populatie van De Ark is divers en dat ervaart het kindcentrum als een kans. De Ark biedt een goede kwaliteit aan basisonderwijs en opvang en sociale veiligheid voor kinderen, ouders en medewerkers. Alle kinderen moeten in het kindcentrum tot hun recht komen en de zorg en aandacht krijgen die zij nodig hebben. De ondersteuning van kinderen wordt zo vroeg mogelijk, zo licht mogelijk en zo dichtbij mogelijk geboden. Vanuit deze visie staat De Ark open voor ieder kind.

De balans tussen de grootte van een groep en de daaraan verbonden ondersteuning, de mogelijkheden in groepsorganisatie, de gemiddelde competenties van de medewerkers en het toereikend zijn van de aanwezige of te verwerven kennis is bepalend of een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte op De Ark het benodigde aanbod kan krijgen. Als het kindcentrum op de basisschool de noodzakelijke zorg niet kan leveren, zal deze zich inspannen voor aanmelding bij en een goede overdracht naar een andere school voor BO, SBO of (V)SO, binnen het samenwerkingsverband.

Welke deskundigheid heeft De Ark?
De Ark heeft een gedegen zorgteam en meerdere specialisten. Het team staat open voor het verwerven van kennis op uiteenlopende gebieden, wat het uitgangspunt is bij samenwerking met externe deskundigen (bijvoorbeeld de onderwijsspecialist van het Samenwerkingsverband Onderwijs Dat Past, de gezinsspecialist van Minters verbonden aan het wijkteam, de jeugdarts en –verpleegkundige van CJG, Jeugdzorg). In ons Ondersteuningsprofiel vindt u de details over de ondersteunende mogelijkheden die het kindcentrum biedt.

IKC De Ark biedt:

  • Reguliere peuterspeelzaal- en basisschoolgroepen.
  • De Topklas; voor bovengemiddeld presterende leerlingen die behoefte hebben aan extra uitdaging in denken en leren.
  • De Meerjarengroep; voor leerlingen met minder cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden uit groep 5 t/m 8.
  • De Familieklas; voor  kinderen die behoefte hebben aan het leren omgaan met de eigen kenmerken, samen met hun ouders die behoefte hebben aan het leren omgaan met de kenmerken van hun kind en/of opvoedingsondersteuning willen krijgen.
  • De Schakelgroep 3; voor leerlingen van groep 3 met de behoefte aan extra begeleiding wat betreft spraak- en taalontwikkeling.
Wij hebben expertise in huis voor:
  • leerlingen met beperkte medische begeleiding.
  • leerlingen die behoefte hebben aan kortdurende, afwisselende taken en een duidelijke structuur.
  • leerlingen met de behoefte aan onderwijs op maat wat betreft lezen en dyslexie.
Meer informatie vindt u in:
Nieuwsbrief passend onderwijs De Ark
Passend Onderwijs – Informatiebrochure voor ouders
Het Ondersteuningsprofiel De Ark 2014-2017

Informatie van UN1EK

Onze kindcentra werken allemaal vanuit de missie en visie van UN1EK, maar geven hun eigen invulling aan het onderwijsprogramma. Ieder kindcentrum heeft een 'couleur locale', een eigen profiel en aanpak. Zo werken zij met eigen thema's, hebben zij ieder op hun eigen manier aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen, werken zij met verschillende (vernieuwende) onderwijssystemen en is er ruimte voor verdieping en verbreding. 

Meer informatie

Wat is een UN1EK Kindcentrum?
Was is de missie en visie van UN1EK?
Hoe bewaakt UN1EK de kwaliteit?