Ouderportaal

Voor en door ouders

Voor en door ouders

Samen sterk voor elk kind
U bent als ouder/verzorger primair verantwoordelijk voor de opvoeding en het ondersteunen van het onderwijsleerproces van uw kind en voor de keuzes die u in dit verband maakt. U kiest bewust voor het kindcentrum als een verantwoorde speel- en leeromgeving. Uw betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw kind(eren) vinden wij dus van groot belang. Wij verwachten van u daarom een coöperatieve houding, waarvoor veel contact gewenst is. Zo werken we aan een doorgaande lijn tussen het kindcentrum en thuis. We kiezen ervoor om ouderbetrokkenheid te richten op basis van gelijkheid van alle ouders. Momenteel is het Actieteam Ouderbetrokkenheid bezig het beleid Ouderbetrokkenheid te herstructureren voor het IKC.

Het uitgangspunt: Ouder + IKC = Kind!

Ouders kunnen naast de betrokkenheid bij hun eigen kind ook op de volgende manieren betrokken zijn bij ons kindcentrum:

IKC-Raad
IKC De Ark ziet de ouders als hun belangrijkste partners. In de IKC-Raad is medezeggenschap voor alle werksoorten van het IKC verenigd. Wilt u graag meedenken met ons en denkt u in kansen?
U kunt u dan aanmelden bij de voorzitter van de IKC-Raad of via de directie. Hier vindt u meer informatie over de IKC-Raad: IKC-raad kindcentrum De Ark

Bibliotheek
Binnen het IKC stimuleren wij het leesplezier. Lezen ontwikkelt het denken, de algemene ontwikkeling, ontspant en is goed voor de woordenschat van kinderen. Daarom hebben wij een echte bibliotheek met een uitleensysteem. Wilt u meewerken als vrijwilliger in de bibliotheek? Meldt u dit dan bij de leescoördinator, meester Geert-Jan.

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie bestaat uit een groepje ouders die ons team op sommige momenten in het jaar ondersteunen. Voorbeelden van hun activiteiten zijn: koffie zetten tijdens een spreekavond, cadeautjes inpakken voor 5 december of het doen van boodschappen voor een feestdag. Als u het leuk vindt om hier aan deel te nemen, kunt u contact opnemen met de projectcoördinator, juf Janneke.