Ouderportaal

Voor- en vroegschoolse educatie

Voor- en vroegschoolse educatie


Zowel in de hele dagopvang als in de peuterspeelzaal stimuleren de pedagogisch medewerkers de kinderen spelenderwijs in hun ontwikkeling door middel van ontwikkelingsgerichte activiteiten. Dit gebeurt aan de hand het VVE programma ‘Startblokken’.

Bij VVE activiteiten staan steeds wisselende thema’s centraal, die passen bij de belevingswereld van kinderen. VVE activiteiten zijn gericht op verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals de fijne en grove motoriek, taalgevoel, rekenkundig en ruimtelijk inzicht en de sociale en creatieve ontwikkeling. Kinderen spelen met zand en water, rennen en klimmen, zingen en praten, tekenen, puzzelen, bouwen met blokken en spelen rollenspellen. De pedagogisch medewerkers richten themahoeken en verteltafels in. Doordat kinderen in een groep met elkaar leren spelen en delen, bouwen zij een voorsprong op in hun sociale ontwikkeling. Daar hebben zij de rest van hun leven profijt van.

BOSOS en overdracht aan de basisschool

Als onderdeel van het VVE programma, observeren de pedagogisch medewerkers kinderen in hun ontwikkeling, zodat zij gericht activiteiten en spel- en ontwikkelingsmaterialen kunnen aanbieden. Zij gebruiken hierbij de observatiemethode ‘BOSOS’. De individuele ontwikkeling van kinderen van 2 tot 4 jaar wordt gevolgd op het gebied van o.a. spraak- en taalontwikkeling, motoriek, spelontwikkeling, zelfredzaamheid, de omgang met andere kinderen en cognitieve ontwikkeling. De BOSOS observatie van ieder kind wordt jaarlijks ingevuld, drie maanden na aanvang van de plaatsing, en rond de leeftijd van 3 en 4 jaar. De BOSOS-observatie van doelgroepkinderen wordt tweemaal per jaar ingevuld.

De pedagogisch medewerkers bespreken hun bevindingen in het ‘Kind in Beeld’ gesprek met ouders. De schriftelijke overdracht van de BOSOS-observatie aan de basisschool vindt plaats voordat het kind vier jaar wordt. Dit wordt vooraf besproken met ouders en u geeft hiervoor toestemming. Voor doelgroepkinderen* wordt de overdracht aan de leerkracht van groep 1 ook mondeling toegelicht. U als ouder bent daarbij van harte welkom.